DrónApró.hu - Új és használt drónok és alkatrészek piaca

Üdvözlünk a Drónok világában!

Drónok, multicopterek, quadcopterek, hexacopterek nagy választékban

Szabályzat, Adatkezelés, hirdetési feltételek

 1. Köszönjük, hogy igénybe veszed szolgáltatásunkat!

  A dronapro.hu oldal a Felhasználók számára korlátlan számú, általános apróhirdetés elhelyezését díjmentesen biztosítja.

  Regisztráció

  A dronapro.hu oldalon való hirdetés feladásához a Felhasználóknak regisztrációra nincs szükségük.

  Felelősség

  A Felhasználók által a dronapro.hu oldalon közzétett tartalomért (ideértve a tartalom által okozott vagy egyébként azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért) kizárólag a Felhasználók tartoznak felelősséggel. Következésképpen, a Felhasználó köteles gondoskodni arról is, hogy a Felhasználó által hozzáférhetővé vagy elérhetővé tett tartalom (például harmadik személyek személyes vagy különleges adatai, hozzászólások, képek, szerzői vagy jogi oltalom alá eső szellemi alkotások) harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon (például bűncselekmény elkövetésére buzdítással) nem sértik.
  A hirdetésekhez a Felhasználók jogosultak az Üzemeltető által meghatározott méretű és mennyiségű kép,- és/vagy szöveg tartalmak (a továbbiakban együttesen: Felhasználói Tartalmak illetve külön-külön minden egyes ilyen anyag: Felhasználói Tartalom) feltöltésére. Ezek kizárólag az adott hirdetés tartalmával lehetnek kapcsolatosak. Felhasználói Tartalomnak minősül többek között minden egyéb, a Felhasználók által a szolgáltatás keretén belül megosztott vélemény, írás, hozzászólás is. A Felhasználó bármikor jogosult az általa feltöltött tartalom eltávolítására.
  Az információs rendszerek biztonságát sértő magatartásokkal (ideértve a vírusok vagy egyéb károkozásra alkalmas szoftverek használatát vagy terjesztését, az Üzemeltető birtokában lévő személyes és egyéb adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, azok megsemmisítését, károsítását vagy nyilvánosságra hozatalát és egyéb hacker- tevékenységeket is) okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett károkért kizárólag az ilyen magatartások megvalósítója a felelős, ezért az Üzemeltető felelősségét kizárja.

  Üzemeltető a hirdetések tartalmáért, azok valódiságáért, harmadik személyeknek okozott jogsérelemért, illetve kárért felelősséget nem vállal.

  Üzemeltető ezenfelül nem tehető felelőssé és nem vállal felelősséget semmiféle kárért, közvetett, járulékos vagy másodlagos károkért, elmaradt nyereségből, jövedelem elmaradásából vagy használat kiesésből származó olyan károkért, amelyek a dronapro.hu oldalon található információból fakadnak ill. azzal kapcsolatosak, függetlenül attól, hogy az ilyen károk szerződéssel, hanyagsággal, polgári peres eljárással, jogszabályokkal vagy egyéb ügyekkel kapcsolatosak.
  Továbbá Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal harmadik fél zavaró megnyilvánulásáért vagy viselkedéséért, bármilyen jogsértésért, beleértve a szellemi tulajdonjogokat is.

  Amennyiben az Üzemeltető tudomására jut, hogy Felhasználó harmadik személyek jogait vagy jogszabályt sértő tartalmat helyezett el a dronapro.hu oldalon, a jogsértő tartalmat akár előzetes figyelmeztetés nélkül is eltávolíthatja és az esetlegesen keletkezett károkért és valamennyi egyéb következményért való felelősséget az adott tartalom elhelyezéséért felelős személyre hárítja. A szolgáltatással kapcsolatos jogsértések esetén Üzemeltető a jogszabályok által megkívánt keretek között együttműködik a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében.

  A dronapro.hu üzemeltetője fenntartja magának a változtatás jogát mind az általa üzemeltetett weboldal, mind pedig az azokon szereplő apróhirdetések, reklámok és egyéb anyagok tekintetében, valamint a hirdetési feltételek módosításában. Továbbá az Üzemeltető fenntartja magának a jogot a dronapro.hu oldalain elhelyezett tartalmak minden előzetes értesítés nélküli törlésére az alábbi esetekben:

  - jogszabályba, különösen a reklámtörvény tilalmaiba ütközik, illetve ennek gyanúja felmerül
  - a netikett szabályaiba vagy a jó erkölcsbe ütközik
  - nem a rovat jellegének megfelelő
  - az oldal struktúrájába nem illő adatok, képek, fájlok
  - megtévesztő információt tartalmaz
  - erőszakra buzdít, illetve a személyes vagy közbiztonságot, környezetet, illetve természetet károsító magatartásra ösztönöz
  - félelemérzetet kelt
  - amely a gyermek- és fiatalkorúaknak szól, és fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődésüket károsíthatja, így különösen, ha a gyermek- és fiatalkorúakat veszélyes, erőszakos, továbbá a szexualitást hangsúlyozó helyzetben mutatja be; tapasztalatlanságuk vagy hiszékenységük kihasználásával közvetlen felszólítást tartalmaz arra, hogy a felnőtt korúakat áru vásárlására ösztönözzék
  - indokolatlanul hiányos tartalmú vagy nem nyújt kellő információt a termékről, a valóságnak vélhetően nem megfelelő adatokat tartalmaz
  - az olyan áruk reklámozása, amelyek előállítása vagy forgalmazása jogszabályba ütközik
  - ha a tartalom technikai problémát okoz a szerveren, nem megfelelő formátumú

  Amennyiben a Felhasználó a Szabályzat rendelkezéseibe ütközően vagy egyébként visszaélésszerűen használja a szolgáltatást, az Üzemeltető jogosult a Felhasználó hozzáférési jogait felfüggeszteni, megszüntetni, továbbá felhasználói adatait és az általa közzé, vagy elérhetővé tett tartalmat előzetes értesítés nélkül törölni.

  Az Üzemeltető fenntartja annak jogát, hogy a nem megfelelő kategóriában szereplő hirdetéseket előzetes értesítés nélkül átsorolja más, a hirdetés tartalmának megfelelő kategóriába. Amennyiben a hirdetés feladója szándékosan, több alkalommal is rossz kategóriában adja fel hirdetését, kizárható a hirdetők köréből. Az Üzemeltető nem garantálja az oldalon található funkciók hiba- és zavarmentes működését. Az oldalak használata a Felhasználó saját kockázatára és felelősségére történik.
  Az Üzemeltető nem vállal semmilyen felelősséget a szolgáltatás egyes részeire vagy akár teljes egészére vonatkozó leállásokból, szüneteltetéséből, illetve az oldalak előzetes figyelmeztetés és értesítés nélküli megváltoztatásaiból eredő vélt vagy valós károkért.
  Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény értelmében az Üzemeltető szolgáltatásait megrendelő Felhasználó által rendelkezésre bocsátott információk tekintetében a Felhasználó minősül szolgáltatónak.
  Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy egyes felhasználókat, e-mail cím, IP cím, telefonszám alapján kitiltson a szolgáltatás eléréséből. A tiltás feloldása minden esetben egyedi elbírálás alá esik.

  Szerzői jogok

  A dronapro.hu megjelenítésére, működésére és fenntartására vonatkozó műszaki, grafikai, szoftveres és egyéb (például az oldalak formai és tartalmi felépítésével, a tartalmi elemek elnevezésével, színelrendezésével kapcsolatos) megoldások, az oldalon feltüntetett, felhasznált és a dronapro.hu oldallal egyébként kapcsolatos adatok, információk, ikonok, logók, domain nevek és egyéb megjelölések a Magyarországon hatályos jogszabályok által biztosított keretek között jogvédelemben részesülnek és azok tekintetében minden vagyoni jog kizárólag az Üzemeltetőt illeti, azok az Üzemeltető külön kifejezett írásbeli engedélyének hiányában kizárólag a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően használhatók fel.
  Az ilyen felhasználás kizárólag magáncélból történhet és jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetlenül és közvetett módon sem szolgálhatja. A magáncélú felhasználás körében a dronapro.hu felhasználója az on-line hozzáférésen túl kizárólag azok egyes részeinek a Felhasználó által az Internet-hozzáféréshez használt számítógépe merevlemezén történő rögzítésére vagy kinyomtatására jogosult, de kifejezetten nem jogosult az adott tartalom így többszörözött részének az újrafelhasználására, terjesztésére, bármilyen eszközzel és/vagy formában történő másolására, átvételére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, a tartalom kereskedelmi forgalomba történő hozatalára sem ellenérték fejében, sem anélkül.
  Amennyiben a hirdetési szabályzat feltételeit az Üzemeltető a jövőben módosítja, a változásokat a dronapro.hu oldalon megfelelően közzéteszi és a módosításra a Felhasználók figyelmét felhívja.

  Adatkezelési nyilatkozat

  A Basic Security KFT Mint a http://eladoautok.eu; oldal üzemeltetője ezúton kijelenti, hogy tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjogot. Működése során a felhasználótól tudomására jutott információk megszerzése és feldolgozása során a következő törvények, rendeletek és ajánlások betartásával és figyelembe vételével jár el:
  • személyes adatok gépi feldolgozásáról szóló 1998. évi VI. tv.
  • a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. tv.
  • 2001. évi XL. törvény a hírközlésről, VIII. fejezet
  • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
  • A Kormány 253/2001. (XII.18) Korm. rendelete a hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, a hírközlési szolgáltatások adatbiztonságáról, valamint az azonosító kijelzés és hívásátirányítás szabályairól
  • Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény ide vonatkozó rendelkezései

  A Basic Security KFT. kötelezettséget vállal arra, hogy a honlap használata közben a látogatókról és regisztrált felhasználóktól gyűjtött adatokat teljes körű titoktartással kezeli, harmadik féllel nem osztja meg, nyilvánosságra nem hozza, és nem tárolja a felhasználó beleegyezése nélkül.

  Fenntartja azonban a jogot arra, hogy automatikusan gyűjtsön anonim információkat oldalainak látogatottságáról, a látogatások számáról és gyakoriságáról, mely információk kizárólag összevontan kerülnek feldolgozásra, és statisztikai célokat szolgálnak.

  A regisztráció során vagy egyébként a honlap egyes szolgáltatásainak igénybe vételekor Ön olyan adatokat ad meg számunkra, amelyek az Avtv. 2. § 1. pontjában foglalt meghatározás szerint személyes adatoknak minősülhetnek. Társaságunk csak olyan adatok megadását kéri Öntől, amelyek szükségesek az igénybevett szolgáltatás nyújtásához, így tesz eleget az Avtv. 5. § (1) bekezdésében rögzített követelménynek, továbbá az Avtv. 6. § (1) bekezdésének megfelelően tájékoztatjuk arról, hogy az adatszolgáltatás önkéntes. Az Ön által megadott adatokhoz a Basic Security Kft valamennyi munkatársa hozzáférhet.

  Valamely szolgáltatás nyújtása során kezelünk az Avtv. 2 .§ 2. pontja szerint meghatározott különleges adatokat,
  Avtv. 2 .§ 2. b. az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat.
  A szexuális életre vonatkozó adatadatokra vonatkozó kérdésekre kérdezhetünk. Mely adatokhoz a hozzájárulást olyan formában fogjuk elkérni, amely kétséget kizáróan bizonyítható módon igazolja, hogy az érintett megadta különleges adatai kezeléséhez a hozzájárulását.

  Ezen adatok kezelésének célja a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése, illetve a számla szolgáltatás minőségének javítása, fejlesztése, továbbá a felhasználó érdekei figyelemmel kísérése és érvényesítése, a szolgáltatás nyújtásával és igénybevételével kapcsolatos tájékoztatási tevékenységének megvalósítása.

  A szolgáltatás nyújtása érdekében az Ön személyes adatainak harmadik személyek számára történő továbbítására is sor kerülhet, így különösen az Általános Szerződési Feltételeknek megfelelően az érintett Számlakibocsátó részére. Az adatkezelés célja ilyen esetben a szolgáltatás teljesítése.

  Adatok Tárolásának helye


  A weblap adatait a:
  Magyar Hosting Kft. (székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.; cégjegyzékszám: 01-09-968314; telefonszám: +36 1 700 2323; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság; adószám: 23495919-2-41) webhosting szerverein található.

  Hírlevél, Küldés
  A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségen megkeresse.
  Továbbá Ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.
  Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Szolgáltató minden - a reklámüzenetek küldéséhez szükséges - személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.
  Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a hírlevél-küldés adatkezelése körében a következőket:

  a) az adatgyűjtés ténye,
  b) az érintettek köre,
  c) az adatgyűjtés célja,
  d) az adatkezelés időtartama,
  e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
  f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

  Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: név, e-mail cím,dátum, időpont. Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.

  Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb.
  Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.
  Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
  Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett bármikor, ingyenese leiratkozhat a hírlevélről.
  Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése:
  A reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve a reklám közzétevője – a hozzájárulásban meghatározott körben - a náluk hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített - a reklám címzettjére vonatkozó - adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át.

  Facebook
  Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a webshop weboldal adattovábbítási tevékenysége körében a következőket:

  a) az adatgyűjtés ténye,
  b) az érintettek köre,
  c) az adatgyűjtés célja,
  d) az adatkezelés időtartama,
  e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
  f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.
  Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook.com közösségi oldalon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.
  Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook.com közösségi oldalon, és lájkolta a weboldalt.
  Az adatkezelés célja: A Facebook.com oldalon, a webáruház egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak, vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve lájkolása.
  Az adatkezelés időtartama, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról a http://www.facebook.com/about/privacy/ címen tájékozódhat az érintett.
  Az adatkezelés a Facebook.com weboldalon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire a facebook.com közösségi oldal szabályozása vonatkozik: (http://www.facebook.com/legal/terms?ref=pf), (http://www.facebook.com/about/privacy/)
  Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a Facebook.com weboldalon.

  A törvényi előírásoknak megfelelően az érintetteknek, azaz a Basic Security KFT. regisztrált felhasználóinak joguk van tájékoztatást kérni adataikról, azokat megváltoztatni, illetve törölni a rendszerből.
  A jogosulatlan személy által történő hozzáférés és nyilvánosságra hozatal megakadályozása, az adatok pontosságának biztosítása és megőrzése valamint a teljes körű adatfelhasználás érdekében, a Basic Security KFT. a tőle telhető maximális fizikai, elektronikus és műszaki eszközökkel és módszerekkel őrzi és biztosítja a felhasználótól tudomására jutott minden információt.
  További kérdések, panaszok kezelésében ügyfélszolgálatunk nyújt tájékoztatást.

  Jogorvoslati lehetőség:
  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
  posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
  cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
  Telefon: +36 (1) 391-1400
  Fax: +36 (1) 391-1410
  URL: http://naih.hu

  ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

  1. Bevezetés és fogalmak A http://eladoautok.eu; domain alatt elérhető weboldal (a továbbiakban: Weboldal) üzemeltetője, és az azon kezelt személyes adatok tekintetében az adatkezelő a
  Basic Security Kft Székhely: 7622 Pécs, Nagy Lajos király útja 14. fszt. 3 Cégjegyzékszám:02­09­082971 Adószám:25929636­-2-­02
  aki a Weboldal üzemeltetése során tiszteletben tartja a felhasználók információs önrendelkezési jogát és mindenben a hatályos magyar adatvédelmi jogszabályok, így különösen
  - 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról;
  - az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28-án kelt Egyezménynek a felügyelő hatóságokról és a személyes adatok országhatárokat átlépő áramlásáról szóló, Strasbourgban, 2001. november 8-án kelt Kiegészítő Jegyzőkönyve kihirdetéséről szóló 2005. évi LIII. törvény és az
  - elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő egyéb szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekt.) rendelkezései szerint jár el.
  E szabályzat alkalmazásában:

  • személyes adat bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés; a személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható; a személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet (Avtv. 2. § 1. pont);

  • különleges adat a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat (Avtv. 2. § 2. pont);

  • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja (Avtv. 2. § 8. pont);

  • adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása; adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is (Avtv. 2. § 9. pont);

  • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is - személyes adatok feldolgozását végzi (Avtv. 2. § 16. pont);

  • adatfedolgozás: adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől (Avtv. 2. § 15. pont).

  2. Alapelvek
  Az Ön információs önrendelkezési jogának érvényesítése érdekében tiszteletben tartjuk a magyar adatvédelmi jog – a fent hivatkozott jogszabályokban lefektetett – szolgáltatásunk esetén alkalmazandó alapelveit, így:

  • a célhozkötöttség elvét: az Ön személyes adatait csak meghatározott célból, a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeljük;
  • a jogszerű adatkezelés elvét: az Ön személyes adatait csak az Ön hozzájárulása alapján, vagy törvényi (illetőleg annak alapján, abban meghatározott körben) önkormányzati rendeleti felhatalmazás alapján kezeljük, illetőleg továbbítjuk harmadik személynek;
  • biztosítjuk az adatminőség követelményét, vagyis mindent megteszünk azért, hogy az Ön személyes adatai a cél eléréséhez mérten pontosak, teljesek és időszerűek legyenek;
  • tiszteletben tartjuk – az alább részletezettek szerint – a személyes adatok biztonságára vonatkozó előírásokat, megtesszük azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítjuk azokat az eljárási szabályokat, amelyek e törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek;
  • biztosítjuk – az alább részletezett módon – az Ön személyes adataival kapcsolatos jogait, így a tájékoztatáshoz, helyesbítéshez, törléshez való jogát.

  Az adatkezelő a hivatkozott törvényekben foglalt tájékoztatási kötelezettségének az alábbiakban tesz eleget.
  3. A kezelt adatokra vonatkozó szabályok

  3.1. A szolgáltatás nyújtása céljából kezelt adatok
  A regisztráció során vagy egyébként a honlap egyes szolgáltatásainak igénybe vételekor Ön olyan adatokat ad meg számunkra, amelyek az Avtv. 2. § 1. pontjában foglalt meghatározás szerint személyes adatoknak minősülhetnek. Társaságunk csak olyan adatok megadását kéri Öntől, amelyek szükségesek az igénybevett szolgáltatás nyújtásához, így tesz eleget az Avtv. 5. § (1) bekezdésében rögzített követelménynek, továbbá az Avtv. 6. § (1) bekezdésének megfelelően tájékoztatjuk arról, hogy az adatszolgáltatás önkéntes. Az Ön által megadott adatokhoz a Basic Security Kft valamennyi munkatársa hozzáférhet.

  Valamely szolgáltatás nyújtása során kezelünk az Avtv. 2 .§ 2. pontja szerint meghatározott különleges adatokat,
  Avtv. 2 .§ 2. b. az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat.
  A szexuális életre vonatkozó adatadatokra vonatkozó kérdésekre kérdezhetünk. Mely adatokhoz a hozzájárulást olyan formában fogjuk elkérni, amely kétséget kizáróan bizonyítható módon igazolja, hogy az érintett megadta különleges adatai kezeléséhez a hozzájárulását.

  Ezen adatok kezelésének célja a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése, illetve a számla szolgáltatás minőségének javítása, fejlesztése, továbbá a felhasználó érdekei figyelemmel kísérése és érvényesítése, a szolgáltatás nyújtásával és igénybevételével kapcsolatos tájékoztatási tevékenységének megvalósítása.

  A szolgáltatás nyújtása érdekében az Ön személyes adatainak harmadik személyek számára történő továbbítására is sor kerülhet, így különösen az Általános Szerződési Feltételeknek megfelelően az érintett Számlakibocsátó részére. Az adatkezelés célja ilyen esetben a szolgáltatás teljesítése.
  Az Ön e-mail címét az adatkezelő az Ön kifejezett hozzájárulása esetén abból a célból is kezeli, hogy elektronikus hirdetést juttasson el az Ön számára. Rendszerünk ehhez a regisztráció jóváhagyását kéri, és megadja az önkéntes és tájékozott hozzájárulás megadásához szükséges információkat.
  Az adatkezelés jogalapja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-a és az Ön hozzájárulása.
  3.2. Forgalmi adatok
  A szolgáltatás nyújtása során – az alábbiakban meghatározott adatfeldolgozó által üzemeltetett – szerveren képződő naplóállományokban, rögzülnek azok a személyes adatok, amelyek a szolgáltatás nyújtásához, az adatvédelmi jog által megkövetelt adatbiztonsági szint fenntartásához technikailag szükségesek.
  Ilyen adatok különösen
  • az az IP-cím, amelyről a látogató elérte a Weboldalt; azon IP-cím, amely azt a linket tartalmazza, amelyről a látogató elérte a Weboldalt („referer”) a látogatás időpontja;
  • a látogató által használt böngésző és operációs rendszer típusa;
  • a használt protokollra vonatkozó adat;
  • az elért file-okkal kapcsolatos adatok;
  • a letöltött adatmennyiség
  • a kapcsolódás státuszára vonatkozó információk.

  Ezek az adatok a magyar adatvédelmi jog alapján személyes adatnak minősülhetnek. Az adatok kezelésének célja az a szolgáltatás nyújtás technikai lehetőségének biztosítása, valamint az igénybevételre vonatkozó szerződésben meghatározott szolgáltatás hatékonyságának növelése.
  Az adatkezelés jogalapja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-a és az Ön hozzájárulása.

  3.3. Cookie-k
  A Weboldal egyes részeinek letöltésekor a webszerver automatikusan kisméretű adatállományokat helyez el az Ön számítógépén (‘cookie’). Ezen adatállományok a magyar adatvédelmi jog szerint egyes esetekben személyes adatoknak minősülhetnek.
  Ezen adatállományok a weboldal megfelelő működéséhez szükségesek, Ön képes azok elhelyezését böngészőprogramja beállításaival kontrollálni; a cookie-k alkalmazásának letiltása azonban egyes esetekben az oldal nem megfelelő működéséhez vezethet.
  Az adatkezelés jogalapja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-a.
  3.4. Az adatkezelés időtartama
  Az adatkezelés időtartama az adatkezelési cél megvalósulása, vagyis a szolgáltatások igénybevételére vonatkozó szerződés megszűnése, illetőleg a követelések érvényesítése mind a szerződésekkel, mind az esetlegesen tett egyéb nyilatkozatokkal kapcsolatban mint adatkezelési cél esetén a követelés elévülésének bekövetkeztéig terjedő időtartam, ha egyéb törvény (pl. a számvitelről szóló törvény) másként nem rendelkezik azzal, hogy amennyiben az Általános Szerződési Feltételek alapján az adatkezelő a Számlabefogadónak kibocsátott számlák vonatkozásában további tárolást végez, és ez hosszabb, mint az előbb említett időtartam, az adatkezelés időtartama a tárolásra vonatkozó időtartam megszűnéséig tart. Amennyiben az e-számla szolgáltatással összefüggő jogvita miatt ez szükséges, az egyes számlák és .log fájlok az itt írt határidőt követően is, de legfeljebb a jogvita jogerős lezárásáig megőrzésre kerülhetnek a Számlabefogadó kifejezett kérésére.
  4. Jogok és jogorvoslati lehetőségek
  4.1. Tájékoztatáshoz és helyesbítéshez való jog
  Ön a rendszerbe történő bejelentkezés után annak felhasználói felületén, a support@basic-security.hu e-mail címre intézett elektronikus levélben vagy a 7622 Pécs, Nagy Lajos király útja 14. fszt. 3 postacímre küldött levélben kérhet tájékoztatást adatai kezeléséről, így
  - az adatkezelés céljáról;
  - az adatkezelés jogalapjáról;
  - az adatkezelés időtartamáról;
  - arról, hogy kik, milyen célból kapják és kapták meg az adatokat. A fenti elérhetőségeken kérheti helytelen adatainak törlését is, amennyiben ezt a rendszerben maga valamely okból nem tudja elvégezni.
  4.2. Tiltakozási jog
  Ön az 4.1. pontban meghatározott elérhetőségek egyikén tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben
  - a személyes adatainak kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
  - a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
  - a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi. A tiltakozási jog gyakorlását követően az adatkezelő az Avtv. 16/A §-ának megfelelően jár el. Felhívjuk figyelmét arra, hogy nem törölhető a személyes adat, ha annak kezelését törvény rendeli el.
  4.3. Jogorvoslati lehetőségek
  Személyes adatainak kezelésével kapcsolatban Ön panaszt nyújthat be az adatvédelmi biztoshoz, illetőleg az Avtv. szabályai szerint a bírósághoz fordulhat.

  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
  posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
  cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
  Telefon: +36 (1) 391-1400
  Fax: +36 (1) 391-1410
  URL: http://naih.hu

  5. Egyebek
  A jelen Adatkezelési Szabályzatban használt fogalmak az Általános Szerződési Feltételekben meghatározottakkal azonos jelentéssel bírnak.
  Leállások

  Az Üzemeltető nem vállal felelősséget sem látogatói, sem felhasználói oldal felé a szolgáltatás teljes egészére vagy csak egy részére vonatkozó - akár előzetes értesítés nélküli - szüneteltetéséből, illetve a teljes leállításából eredő károkért, továbbá nem vállal felelősséget a változtatásokból eredő károkért sem.

  Egyéb rendelkezések

  A dronapro.hu oldal szolgáltatásainak használatával a Felhasználók elfogadják a jelen szerződés feltételeit. A dronapro.hu jogosult a szerződés bármikori módosítására. A módosítást követően a szolgáltatás további használata a Felhasználó részéről a szerződés módosításának elfogadását jelenti.

Kategóriák

 • Partnerprogram

  Oldalunk szívesen cserél banner-t egyéb portálokkal. Amennyiben felkeltette érdeklodésed ez a lehetoség, kérjük illesszd be az alábbi kódok egyikét oldaladba, majd lépj kapcsolatba velünk a Kapcsolat menupont segítségével. Hamarosanl viszonzásként felkerülsz Partnereink közé.
 • Miért érdemes?

  gyors · egyszeru · átlátható · teljesen ingyenes · nincs regisztráció · azonnali megjelenés · korlátlan hirdetés · fényképes
  DrónApró.hu - Új és használt drónok és alkatrészek piaca DrónApró.hu - Új és használt drónok és alkatrészek piaca
Oldalunkon a hirdetések feladása mind magánszemélyek, mind vállalkozások számára teljesen ingyenesek és azok is maradnak!